kataoka-about-sensei

By July 7, 2016

© 2017 New York City Kendo Club.