Men’s team finals – NYC A team (Power Rangers) vs Kenshinkai A Team – NYC Kendo 40th Anniversary Taikai

Sempo – 1
( Kentaro Ninomiya vs Koichiro Sudo )

Jiho – 2
( Alex Lin vs Yoichiro Tsunoda )

Chuken – 3
( Toru Izumi vs Nigel Alcorn )

Fukusho – 4
( Kyungmin Kang vs Shinichiro Fukui )

Taisho – 5
( Yuichi Miura vs Paul Winters )

© 2017 New York City Kendo Club.