Women’s team finals – ( Shidogakuin vs Michinoko ) – NYC Kendo 40th Anniversary Taikai

Sempo – 1
( Alexandra Gottlieb vs Kazue Daigo )

Chuken – 3
( Miyun Kang vs Chiaki Kobayashi )

Taisho – 5
( SarabTominaga  vs Yoshiko Imabori )

© 2017 New York City Kendo Club.