Skip to main content

NEW YORK CITY KENDO CLUB TIMELINE

NYC Kendo Club - Team photo - 1977

kendo-kataoka-group-photo-1976

Master Noboru Kataoka Iaido 1988

Noboru Kataoka- Cleveland tournament - 1998

nyckendo-4-1998

NYC Kendo and Fashion

kendo-fashion-photoshoot

30th Anniversary Tournament

30th-cover-300

New York Times Article

Ft TV Interview 2012

Eishinryu-Tatehiza

Muso Jikiden Eishin Ryu, Okuiai Zawaza

Muso Jikiden Eishin Ryu, Seiza no Bu (Omori-Ryu)

NYC Kendo Club hosts its 40th Anniversary group photo

T-shirt-nyckendo-final-01kendo-40th-torunament-group

Ryohei Yamada (Meiji University) vs Kaizuka (Nittaidai) won all Japan student Kendo championship 2016

© 2017 New York City Kendo Club.